Nedeľa 26 01 2020
MENINY OSLAVUJE : Tamara
ZAJTRA : Bohuš
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Na tejto stránke sú v plnom znení uvedené niektoré často používané zákony, smernice, vyhlášky, školské vzdelávacie programy a dôležité podkladové materiály potrebné pre vedenie školy, zamestnancov a žiakov.

V časti Dôležité zákony - do vašej pozornosti sú uvedené len názvy dôležitých zákonov, ktoré v prípade potreby odporúčame  vyhľadať na príslušných webových stránkach, ktoré zverejňujú úplne znenia zákonov.

 

Upozornenie:
Pre otvorenie príslušného súboru vo formáte pdf je potrebné mať na Vašom počítači nainštalovaný program ACROBAT READER, pre otvorenie súboru príslušného textového súboru s koncovkou doc program MS WORD. Niektoré internetové prehliadače novších verzií umožňujú otvorenie uvedených súborov v novej záložke.

Dôležité zákony - do vašej pozornosti

Zákon

Zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z.)

Zákon č. 596/2003 Z. z.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 365/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 475/2005 Z. z., 279/2006 Z. z., 689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 38/2011 Z. z.)

Zákon č. 317/2009 Z. z.
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 597/2003 Z. z.
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
(v znení č. 523/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009  Z. z., 38/2011 Z. z.)
NÁZOV ZÁKONA / VYHLÁŠKY / DOPLNKY
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
Novela vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Novela vyhlášky č. 231/2009 Z. z.o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
Novela vyhlášky 319/2008 Z. z.o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
Vyhláška o stredných školách
Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách (r. 2008)
Vyhláška o uznávaní náhrad MS z cudzieho jazyka (r. 2008)
Metodika pre tvorbu školských vzdelávacích programov
Vzor Štátneho vzdelávacieho programu - učebný odbor
Vzor Štátneho vzdelávacieho programu - štúdijný odbor
Šablóna pre tvorbu osnov ŠVP - všeobecno-vzdelávacie predmety
Šablóna pre tvorbu osnov ŠVP - odborné predmety
Vyhláška č. 231/2009 o organizácii školského roka na ZŠ a SŠ
Národný štandard finančnej gramotnosti
Formulár pre prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do strednej školy
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 405 Z.z. o uznávaní náhrady MS z cudzieho jazyka
Vyhláška č. 282/2009 Ministerstva školstva  o stredných školách
Zákon č. 184/2009 zo dňa 23.4.2009 o odbornom vzdelávaní a o zmene a odoplnení niektorých zákonov
Zákon č. 390/2011 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon 319/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republikyč. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 157/2013 z.Z
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2010 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - nižšie stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina študijných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2013 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijnýchodborov 33 Spracúvanie dreva
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebnýchodborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
ŠKOLSKÝ PORIADOK
Formuláre, tlačivá
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
 
28.1.2020
Klasifikačná porada za 1.polrok
POČASIE PIEŠŤANY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM