Utorok 22 09 2020
MENINY OSLAVUJE : Móric
ZAJTRA : Zdenka
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ


Zoznam členov Rady školy pri SOŠT Piešťany
   
MENO DELEGOVANÝ ZA
PhDr. Jana Miklášová pedagogických pracovníkov
Juraj Švančara pedagogických pracovníkov
Alena Petrovičová nepedagogických pracovníkov
Ivana Miklášová zástupca rodičov
Mária Bačová zástupca rodičov
Kristína Magulová zástupca rodičov
Ján Bača za študentov
MUDr. Alan Suchánek za zriaďovateľa TTSK  – poslanec
Ing. Remo Cicutto za zriaďovateľa TTSK – poslanec
Mgr. Lucia Drábiková za zriaďovateľa TTSK – poslanec
PaedDr. Silvia Sadecká, MBA za zriaďovateľa TTSK  – VUC

 

Štatút rady školy pri Strednej odbornej škole technickej Piešťany, Nová 9

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej Piešťany, Nová 9

Článok 1. Základné ustanovenia

RŠ sa ustanovuje pri SOŠT Piešťany a jej sídlo je v priestoroch Nová 9, Piešťany

Článok 2. Pôsobnosť a poslanie RŠ
1.   RŠ je ustanovená podľa zákona NR SR č.596/2003 Z. z. ostatnej správe v školstve a školskej samospráve, s pôsobnosťou na SOŠT Piešťany, Nová 9
2.   RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy.
3.   RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu SOŠT Piešťany, Nová 9

Článok 3. Činnosť RŠ
1.   RŠ sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania SOŠT  Piešťany, Nová 9 v súlade s plánom zasadnutí RŠ predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme ä v požadovanom množstve.
2.   Štatutárnym zástupcom RŠ je jej predseda.
3.   RŠ

a/ na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. predkladá vybraného kandidáta na vymenovanie riaditeľa   SOŠT Piešťany, Nová 9 .
Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
b/ navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa SOŠT Piešťany, Nová 9
c/ navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcov riaditeľa SOŠT Piešťany, Nová
d/ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy SOUEaS a ku skutočnostiam uvedeným v
§3 ods.7 zákona SNR č. 542/1990 Zb. a to najmä
- k návrhu na počty prijímaných žiakov
- k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch
- k informáciám o pedagogičke - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovne -vyučovacieho procesu
- k správe o výchovne - vzdelávacích výsledkoch školy
- k návrhu rozpočtu
- k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy
e/ vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii.

4.   RŠ materiálne zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu SOŠT Piešťany, Nová 9, ktoré sa vyčlenia na základe osobitného predpisu.

Článok 4. Zloženie RŠ a spôsob voľby členov
1.   RŠ má 11 členov.
2.   RŠ sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, príp. delegovaných:

a/ dvoch pedagogických zamestnancov
b/ jedného nepedagogického zamestnanca
c/ troch zástupcov rodičov študentov školy
d/ jedného zástupcu študentov
e/ dvoch delegovaných zástupcov zriaďovateľa
f/  jedného delegovaného zástupcu organizácii, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní g, jedného delegovaného zástupcu obce

3.  Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia a delegáti tvoria RŠ.
4.  Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie RŠ. Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v RŠ je čestné.

5.   členstvo v RŠ zaniká:
a/ uplynutím funkčného obdobia RŠ
b/ dobrovoľným odstúpením
c/ odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v RŠ
d/ úmrtím
e/ členstvo končí i ukončením vzťahu ku SOŠT Piešťany, Nová 9 (ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, štúdia, ukončenie vzťahu rodič študenta - škola)
f/  odvolaním delegovaného člena

6.   Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.
7.   V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.

Článok 5.  Rokovací poriadok RŠ
1.   Novozvolená RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu RŠ
2.   Predsedu a podpredsedu RŠ volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov RŠ
3.   Predsedu a podpredsedu RŠ môže odvolať rada ak:

a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
b/ sám o to požiada RŠ
c/ koná v rozpore so štatútom RŠ
d/ nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku

4.   Predsedom a podpredsedom RŠ nemôže byť zástupca študentov v RŠ
5.   RŠ je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov (6 členov)
6.   RŠ je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie RŠ je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov RŠ. Na platné uznesenie RŠ vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (6 hlasov).
7.   RŠ sa schádza 2 krát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia RŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Zasadnutie RŠ zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
8.   Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15.apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
9.   Predseda RŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.

Článok 6. Hospodárenie RŠ
1.   RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, ktoré sa vyčlenia na základe osobitného predpisu.
2.   RŠ nemá vlastný majetok.
3.   RŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu.
4.   Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda, najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka.

Článok 7. Práva a povinnosti člena RŠ
1.   Má právo:
a/ voliť a byť volený
b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ
c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa
k nim vyjadrovať
d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ e, predkladať na rokovanie RŠ vlastné námety a materiály
2.   Je povinný:
a/ zúčastňovať sa zasadnutí RŠ. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, bez ospravedlnenia, sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v RŠ a neplnenie povinnosti člena rady podľa jej štatútu
b/ zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou.

Článok 8. Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu RŠ
1.   Predseda RŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene.
2.   Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ.
3.   Predseda RŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ
4.   V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá. tieto podpredseda.

Článok 9. Ďalšie ustanovenia
1.   Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RŠ po schválení nadpolovičným počtom hlasov všetkých jej členov ( 6 hlasov).

Článok 10.
Tento štatút Školskej rady pri SOŠT Piešťany, Nová 9 bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí RŠ, dňa 17. 05. 2004 a toho dňa nadobúda účinnosť.


Piešťany, 12. 5. 2008

  
AKTUÁLNE TERMÍNY
22.9.2020
MS - opravný termín
24.9.-25.9.2020
ZS - opravný termín
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM