Sobota 25 09 2021
MENINY OSLAVUJE : Vladislav
ZAJTRA : Edita
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Prenájom priestorov – zverejnenie zámeru

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom dňa1.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa vkatastrálnom území  Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 6886 ako parcela č. 4811/1( zastavanáplocha a nádvoria). V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ SOŠ technická Piešťany zverejňuje tento zámer prenechať nájomcovi do nájmu: Pozemok – spevnená plocha umiestnená na Novej ul č. 5245/9, 921 01 Piešťany.
Skladovací priestor súvisiaci s rekonštrukciou kanalizácie na Hospodárskej ulici v Piešťanoch 150 m2
Nájomná zmluva sa uzatvára na uvedené priestory na dobu určitú od 11.10. 2021 do 31.12.2021
Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej heslom:„Prenájom – neotvárať“ v lehote do 27.9.2021 do 9.00 hod na adresu Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany.
Dátum zverejnenia zámeru: 10.9.2021

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI

   
AMOS ACADEMY
 
 
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM